top of page

Mönche und Nonnen im eiab

Thầy Pháp Ấn

Sr Song Nghiêm

Thầy Trời Khiết Tâm

Sr Bi Nghiêm

Sr Băng Nghiêm

Thầy Trời Khiết Lâm

Thầy Pháp Xả

Sr Chỉnh Nghiêm

Sr Minh Chí

Thầy Pháp Lịch

Mönche und Nonnen aus anderen Plum Village Zentren

2a2af055-59a8-49e1-a671-6ec5b1536f23

Sr Chân Không

ffdd063f-9a8b-4ac7-926f-9fe3c5c1f476

Sr Định Nghiêm

7be056d8-14d5-4cc2-9908-9c595282c721

Sr Hội Nghiêm

d3bab60b-e70b-41d2-9ba4-976f0e016144

Sr Sung Nghiem

bottom of page