top of page
Retreat für die Vietnamesischen Intersein-Orden-Miglieder mit Sr. Dinh Nghiem (Sprache: Vietnamesisch)

Anfang

26. Juni 2024

Ende

30. Juni 2024

Kursnummer:

K2426-1

Retreat für die Vietnamesischen Intersein-Orden-Miglieder mit Sr. Định Nghiêm (Sprache: Vietnamesisch)


26.06.2024 - 30.06.2024


Khóa tu 14 Giới Tiếp Hiện với tiếng Việt

Trong khoá tu này chúng ta có cơ hội quý báu được ngồi lại với nhau để hc hi sâu sc hơn v  mười bốn giới Tiếp Hiện. Làm thế nào để thc tp miên mt và áp dng Mười bốn giới Tiếp Hiện trong đời sng hàng ngày để giúp chúng ta sng hạnh phúc với mọi người, mọi loài và tiếp xúc được với tự tánh vô ngã và tương tức của vạn vật. 

Khoá tu này không ch dành riêng cho nhng thành viên ca dòng tu Tiếp Hin, mà còn cho tt cả những ai mun th gii Tiếp Hin và mun đi theo con đường phụng sự của B Tát.

Lõi chính của Tiếp Hiện là thấy khó khăn của tự thân để chuyển hóa, sống hòa hợp và an lạc với mọi người và thực hiện con đường tỉnh thức, sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. 


Trước khi đăng ký khóa học, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn đăng ký và chi phí cho khóa học tại link sau: Details zur Anmeldung


in English:

Retreat about the 14 Mindfulness-Training for the Vietnamese Members of Order of Interbeing with Sr Định Nghiêm (language: Vietnamese)

In this retreat we have the precious opportunity to come together to learn more deeply about the fourteen Precepts of the Order of Interbeing. How should we practice and apply the Fourteen Mindfulness-Trainings continually in our daily life to help us live happily with ourselves and with everyone, all species and be in touch with the selfless and interconnected nature of all things.

This retreat is not only for members of the Order of Interbeing, but also for all those who want to take the precepts and follow the Bodhisattva path of service. The main core of Tien Hien is to see one's own difficulties in order to transform, live in harmony and peace with everyone and follow the path of awakening, in the morning giving others joy, in the evening helping others reduce suffering.

Sr Định Nghiêm

bottom of page